CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS

“ARRELS”

El titular de la pàgina web allotjada a la URL www.mercatarrels.cat (el “Web”) és l’entitat SÀPIENS, SCCL (“SÀPIENS”), les dades d’identificació de la qual són les que es detallen a continuació:

Domicili social: C/ Premià, 15, 2a planta 08014 Barcelona

CIF nº: F-64074982

Correu electrònic: [email protected]

Dades registrals: Inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya amb el nº 13349

Les Condicions Generals d’Accés i Ús (les “Condicions Generals”) regeixen l’accés i la utilització del Web per part dels seus usuaris (el/s “Usuari/s”).

 1. Accés al Web

L’accés i utilització del Web per part de l’Usuari comporta l’acceptació de les Condicions Generals. 

SÀPIENS es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, qualsevol modificació i/o actualització de les Condicions Generals i, per tant, cal que l’Usuari llegeixi atentament les Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Web. 

L’accés al Web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

 1. Normes d’utilització del Web

Els continguts oferts a través del Web es dirigeixen exclusivament, a persones majors de 18 anys d’edat. A l’efecte, SÀPIENS es reserva l’opció de sol·licitar als Usuaris, en qualsevol moment, documentació acreditativa de la seva edat per tal de verificar-la. En el supòsit que SÀPIENS verifiqui que l’Usuari no té l’edat mínima requerida, procedirà a impedir el seu accés i/o donar-lo de baixa.

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Web, i tot el seu contingut i serveis, d’acord amb el que estableix la normativa vigent, les Condicions Generals i la resta de termes i condicions previstos en el Web. 

Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Web i a no utilitzar-los per a realitzar activitats il·lícites i/o que atemptin contra els drets de tercers. En aquest sentit, l’Usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a disposició de la resta d’Usuaris, qualsevol tipus de material i informació que siguin contraris a la llei i les Condicions Generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

 1. a) No difondre continguts de caràcter xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i/o que atemptin contra els drets humans i els drets fonamentals.
 1. b) No introduir virus ni programari nociu susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de qualsevol persona o entitat.
 1. c) No difondre qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
 1. d) No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu brossa”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o de qualsevol altre.
 1. e) No difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error.
 1. f) No difondre qualsevol tipus d’informació o continguts que suposin una violació dels drets de propietat intel·lectual e industrial de SÀPIENS o dels seus llicenciants.
 1. g) No difondre qualsevol tipus d’informació o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a SÀPIENS de qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari de la normativa vigent i de les Condicions Generals. SÀPIENS es reserva el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui i el dret d’anul·lar el compte d’aquells Usuaris que facin un ús inapropiat del Web o no respectin les Condicions Generals.

 1. Usuaris Productors

Amb el caràcter general, per l’accés als continguts del Web, no serà necessari el registre de l’Usuari excepte en el supòsit dels Usuaris que participin en el projecte “Arrels” com a productors (els “Usuari Productor/s”).

Els Usuaris Productos podran incloure productes al Web de forma gratuïta, per bé que caldrà que els materials relatius als productes (textos i imatges) que facilitin a SÀPIENS compleixin tots els requisits exigits per SÀPIENS. 

 1. Micromecenatge i Usuaris Fundadors 

Els Usuaris que ho desitgin podran fer aportacions econòmiques al projecte “Arrels” a través del micromecenatge (els “Usuari Fundadors”). 

El procediment per a participar com a Usuari Fundador del projecte “Arrels” és el que es detalla a continuació:

 • L’Usuari Fundador seleccionarà la modalitat de micromecenatge que desitja i, per tant, la quantitat associada a aportar [els imports de les aportacions s’expressen en Euro (€)].
 • L’Usuari Fundador haurà de facilitar la informació requerida en el formulari previst al Web. També podrà sol·licitar rebre el butlletí “Arrels” i indicar si desitja fer l’aportació sense aparèixer a la llista de fundadors. 
 • L’Usuari Fundador farà l’aportació a través de la plataforma de pagament prevista al Web mitjançant targeta de dèbit o crèdit o a través de la modalitat “Masterpass”. En el supòsit que l’Usuari Fundador decideixi subscriure’s a la revista “Arrels” i/o a altres serveis oferts per SÀPIENS a través del Web, el cobrament de la corresponent quota es farà amb la periodicitat que s’informi al Web a través del servei Addonpayments; en aquest sentit, l’Usuari Fundador autoritza expressament a que es facin els càrrecs en el seu compte corrent pels serveis sol·licitats.
 • Una vegada s’hagi fet l’aportació econòmica, l’Usuari Fundador rebrà una notificació confirmant que l’aportació s’ha realitzat correctament. 

L’Usuari Fundador serà responsable del pagament de les comissions que, si s’escau, puguin meritar-se a favor de l’entitat financera.

Mitjançant la seva aportació, l’Usuari Fundador declara tenir capacitat legal necessària per a poder-la fer. En el supòsit que SÀPIENS detecti que hi ha hagut algun error en el procés de l’aportació, ho notificarà immediatament a l’Usuari Fundador per a que pugui esmenar-lo el més aviat possible.

Igualment, es deixa expressa constància que l’import de l’aportació es retornaria a l’Usuari Fundador si el projecte “Arrels” no assoleix el cent per cent (100%) de l’objectiu de finançament que s’hagi previst.

L’Usuari Fundador podrà desistir i cancel·lar la seva aportació al projecte “Arrels” fins el dia abans del termini de la recaptació. En aquest cas, caldrà que l’Usuari Fundador ho notifiqui per escrit enviant un correu a [email protected] i identificant-se amb nom, cognoms, adreça de correu electrònic i aportació que vol anul·lar. 

En el cas que el finançament del projecte “Arrels” tingui èxit, segons l’opció de mecenatge triada, els Usuaris Fundadors podran utilitzar la part corresponent de l’import assignat, per a la compra de productes en el mercat de pagès del projecte “Arrels”. 

Per a qualsevol informació sobre el servei, queixa o reclamació l’Usuari Fundador podrà contactar amb SÀPIENS per correu electrònic a [email protected]. SÀPIENS es compromet a atendre-les el més aviat possible i, en qualsevol cas, en el termini d’un mes des que són presentades.

 1. Responsabilitat

Tant l’accés al Web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que el Web contingui es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’Usuari.

L’accés de l’Usuari al Web no implica per a SÀPIENS l’obligació de controlar l’existència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu en els sistemes i/o dispositius de l’Usuari i, per tant, correspon a l’Usuari disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

SÀPIENS no es responsabilitza dels danys produïts en el software i/o hardware dels Usuaris durant la utilització del Web.

SÀPIENS tampoc es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’Usuari a causa de fallada o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixi la suspensió, cancel·lació o interrupció del Web. 

A més, en el supòsit que es facin aportacions econòmiques en el projecte “Arrels”, l’Usuari Fundador serà responsable de conèixer les característiques, costos i ús del mètode de pagament, així com de tenir suficient saldo per poder fer l’aportació. En aquest sentit, es deixa expressa constància que SÀPIENS és un simple intermediari i, per tant, no serà responsable de la qualitat dels productes ni dels errors que es puguin produir en l’entrega del/s producte/s als Usuaris Fundadors.

 1. Política en matèria d’enllaços

a) Enllaços amb el Web

 Qualsevol que tingui intenció d’incloure en un lloc web (“Web Enllaçant”) un enllaç que dirigeixi al Web hauran de complir amb la legislació vigent i, en cap cas, podrà allotjar continguts, propis o de tercers, que: (i) siguin il·lícits, nocius, violents, racistes, denigrants, etc.; i/o (ii) resultin inapropiats o no pertinents en relació amb l’activitat de SÀPIENS. 

L’enllaç no implica que SÀPIENS avali, promocioni, garanteixi, supervisi i/o recomani el contingut i/o els serveis del Web Enllaçant, ni que sigui responsable del seu contingut. En el supòsit d’incompliment de qualsevol dels termes referits anteriorment, SÀPIENS procedirà a la revocació de l’autorització al Web Enllaçant, que haurà de suprimir l’enllaç de forma immediata. 

b) Enllaços amb altres webs

Al Web es poden incloure diferents enllaços que permetin a l’Usuari accedir a altres webs (“Webs Enllaçats”).

En cap cas, l’existència de Webs Enllaçats comporta recomanació, promoció, identificació i/o conformitat de SÀPIENS amb les manifestacions, continguts i/o serveis proporcionats mitjançant els Webs Enllaçats. En conseqüència, SÀPIENS no es fa responsable del contingut, i els termes i condicions dels Webs Enllaçats, essent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i els utilitzi.

  1. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual sobre els diferents elements i continguts del Webs, és a dir, entre d’altres, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són titularitat de SÀPIENS o, si s’escau, dels seus llicenciants.

Igualment, els signes distintius del Web són titularitat de SÀPIENS o, si s’escau, dels llicenciants sense que es pugui entendre que l’accés al Web atribueixi algun dret sobre els mateixos.

En conseqüència, tant els continguts com els signes distintius no podran utilitzar-se sense el consentiment previ i exprés de SÀPIENS.

L’Usuari Productor manifesta que els productes que publiqui al Web seran de la seva titularitat, així com les fotografies que, en tot cas, seran dels legítims llicenciants i, per tant, garanteixen a SÀPIENS que no infringiran la normativa vigent ni drets de de tercers. En cas contrari, SÀPIENS cancel·larà els comptes dels Usuaris Productors que ho infringeixin sense que aquests puguin reclamar cap mena de compensació. 

Per tal que SÀPIENS pugui publicar els productes al Web, l’Usuari Productor atorga a SÀPIENS una llicència gratuïta, no exclusiva, per a tot l’àmbit territorial mundial i pel màxim període legal de protecció, en virtut de la qual podrà comunicar públicament, reproduir, distribuir i transformar les publicacions dels productes.

 1. Política de Privacitat 

El tractament de les dades personals dels Usuaris, Usuaris Fundadors i Usuaris Productors es regirà per la corresponent Política de Privacitat.

 1. Nul·litat 

Si qualsevol de les clàusules de les Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a l’esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, i les mateixes romandran vigents en tota la resta, tenint-se per no posada tal disposició o la part de la mateixa que resulti afectada. A tals efectes, les Condicions Generals només deixaran de tenir validesa exclusivament respecte la disposició nul·la o ineficaç, i cap altra part o disposició del mateix quedarà anul·lada, invalidada, perjudicada o afectada per tal nul·litat o ineficàcia, llevat que per resultar essencial hagués d’afectar a les Condicions Generals de forma integral.  

 1. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació catalana i espanyola. 

En relació als productes adquirits per l’Usuari Fundador, de conformitat amb l’art. 14 del Reglament 534/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, aquests podran sotmetre les seves reclamacions a la plataforma de resolució de litigis disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

En qualsevol cas, en el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte i/o discrepància en la interpretació i/o aplicació de les Condicions Generals, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.